Triển khai Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

   Lượt xem: 30817    In bài viết   Độ tương phản  

     Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 5003/KH-UBND ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ Tướng Chính phủ; Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án năm 2021. Đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tạo sự lan toả, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng.

     Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, góp phần phòng, chống tham nhũng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy sự quan tâm, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tạo sức lan tỏa, hình thành ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

     Để cuộc thi được triển khai có hiệu quả, đáp ứng các mục tiêu, chất lượng và thời gian đề ra, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tuyên truyền, phổ biến và triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Đề thi Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” gồm có 2 phần: Phần 1 thi trắc nghiệm với 25 câu hỏi về kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gồm các quy định về phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, về chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng...; Phần 2 tự luận, người dự thi trình bày và phân tích các giai đoạn phát triển của pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ năm 1945 đến nay ở nước ta.

     Các văn bản có liên quan, tải tại đây:

     - Quyết định số 450/QĐ-TTCP ngày 20/8/2021 của Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”: tải tại đây

     - Văn bản số 02/TL-BTC ngày 20/8/2021 về thể lệ cuộc thi: tải tại đây

      - Bộ câu hỏi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” tải tại đây. và Mẫu bài làm Cuộc thi: tải tại đây.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307117