Thanh tra tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo năm 2023.

   Lượt xem: 1676    In bài viết   Độ tương phản  

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ý thức tuân thủ pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Tăng cường mối quan hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ  nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế.

- Xác định nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực hiệu quả, được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, chính quyền về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Triển khai, quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo kết quả tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022 và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới (nhất là các nội dung, nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu tại Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị tổng kết và Báo cáo số 06-BC/TW ngày 23/7/2022 của Bộ Chính trị); Chỉ thị số 33/CT-TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; các quy định về công khai, minh bạch quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng...

1.2. Tuyên truyền các văn bản Luật: Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn, thi hành; Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Luật Tố cáo năm 2018, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo; Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại...

1.3. Kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương xây dựng các tiểu phẩm truyên truyền: Tiếp tục phát sóng lại trên sóng phát thanh - truyền hình: các tiểu phẩm đã xây dựng và phát sóng trong các năm trước đây (năm 2021, 2022) trên chương trình “Câu chuyện pháp luật”, thời lượng phát sóng khoảng 15 - 20 phút/lần.

2.2. Phối hợp với Báo Bình Dương: Viết và đăng các tin, bài, phóng sự trên chuyên trang, chuyên mục của Báo nhằm tuyên truyền, phổ biến các hoạt động của ngành Thanh tra; pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; các nhiệm vụ của công tác thanh tra năm 2023; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

2.3. Hội nghị tập huấn triển khai Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.4. Hội nghị tập huấn triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài Nhà nước (nội dung về Quy tắc đạo đức kinh doanh, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của từng tổ chức, đơn vị; trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức do mình quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; trách nhiệm thực hiện việc công khai, minh bạch trong doanh nghiệp, tổ chức mình, phù hợp với đặc thù tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng).

2.5. Hội nghị tuyên truyền công tác phối hợp giữa Cơ quan Thanh tra, Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh trong việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng (triển khai các nội dung liên quan đến công tác trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện qua hoạt động thanh tra; áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài sản, thu hồi tài sản tham nhũng trong quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án).

2.6. Các hình thức khác

Thông qua các kênh truyền thông trực tuyến, mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác (triển khai các nội dung, thông tin, tuyên truyền về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng); thông qua sinh hoạt chuyên đề Chi bộ, cơ quan; các cuộc họp giao ban ngành Thanh tra hàng quý, sơ kết, tổng kết năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Pháp chế - Phòng, chống tham nhũng chủ trì, phối hợp với Văn phòng

- Triển khai thực hiện kế hoạch này, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với lĩnh vực chuyên môn Ngành thanh tra.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng Nghiệp vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gửi về UBND tỉnh theo quy định.

2. Các phòng Nghiệp vụ

- Phối hợp với Phòng Pháp chế - Phòng, chống tham nhũng và Văn phòng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được sử dụng từ nguồn kinh phí không tự chủ được giao trong Dự toán ngân sách năm 2023 của Thanh tra tỉnh Bình Dương.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3307172