Tiêu điểm

Văn bản pháp luật
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Nghị định về công tác văn thư

07/2019/QĐ-UBND 05/04/2019

Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/2019/TT-BNV 04/11/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ

91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

45/2019/QH14 20/11/2019

Bộ luật Lao động

Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 501229